Nakladatelství založené v roce 1994 Lucií Medkovou, Robertem Krumphanzlem a Václavem Vokolkem.
Původní východisko, vydávat knihy, které jsou kvalitní, a přitom je nikdo jiný vydat nechce či mají s vydáním potíže, se s postupem let proměnilo. Při snaze o jistou úroveň se činnost čím dál víc zaměřovala k náročným titulům, ať rozsahem či edičním zpracováním. Mezitím se pozvolna začalo stávat zřetelnějším, k jakým dílům české prózy a poezie a na které autory se Triáda chce ve svém vydavatelském počínání soustředit. Kritériem zůstala kvalita vydávaných titulů i jejich zpracování redakčního a grafického.
 
Vedle edice s názvem Paprsek, původně zamýšlené jako esejistické, čím dál však spíše teoretické a literárněvědné, s přesahy do řady dalších oborů od lingvistiky až k filosofii, tak existovala a dodnes existuje pouze edice Delfín. V té vychází literatura původní i překladová, poezie, próza, esejistika, literárněvědecké práce „nezařazené“ do řady Paprsek, prameny k dějinám umění, svazky hodnoty historicko-dokumentární, texty filosofické či z oblasti náboženského života, knihy s tématy často společensky naléhavými, jindy zase čistě literární pro jejich výraz, a dokonce sebrané spisy.Pak jsou tu ještě knihy, uvádějící díla spisovatelských osobností evropské kultury 20. století i svazky křesťanského myšlení a duchovního života.
text: Triáda